İŞ ORTAKLIĞI İLE İLGİLİ ALINMIŞ ÖRNEK KARAR

İŞ ORTAKLIĞI İLE İLGİLİ ALINMIŞ ÖRNEK KARAR

İş ortaklığının da borçlu olduğu bir icra takibimiz ile ilgili Ankara 15.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 12/951 Esas ve 12/1284 nolu örnek kararı sitemizde siz okuyucularımızla paylaşmak istedim. İşbu karar ile "takip dayanağı çekte  ......... Ltd Şti'nin keşideci, ....... LTD.ŞTİ. -  .......... LTD.ŞTİ. iş ortaklığı emrine düzenlendiği,  lehtar iş ortaklığının cirosu ile  alacaklıya geçtiği, keşide tarihi itibari ile süresinde bankaya ibraz edildiği, çeklerin karşılığının bulunmadığının şerhinin düşüldüğü, TTK çeke ilişkin şekli unsurlarını taşıyan hükümlerinde keşideci ve ödeyecek kimsenin zorunlu unsur olarak sayıldığı, lehtarın çekin zorunlu unsurları arasında yer almadığı, çekte lehtarın olup olmamasının çek vasfını etkilemeyeceği, iş ortaklığının lehtar olarak gösterilmiş olmasının çekin hamiline yazılmış çek olarak kabulünün gerektiği, hamiline olarak düzenlenen çeklerin iş ortaklığının temsilde yetkili kişisi tarafından imzalanarak ciro yolu ile devir edildiği, bu hali ile bu çeke dayalı kambiyo yolu ile takip yapılmasında yasaya aykırılık bulunmadığı, şikayetin reddine dair karar verilmesi gerektiği " şeklinde hüküm kurulmuştur. İşbu örnek kararda da görüldüğü üzere iş ortaklığı şeklinde borçlanılmış olması halinde iş ortaklığını temsil eden yetkilinin imzası olmak kaydıyla iş ortaklığının da borçlu sıfatı taşıyacağıdır.